สื่อการเรียนรู้

วีดิทัศน์แนะนำสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

(The Office of General Education and Innovative Electronic Learning)


วีดีโอแนะนำเว็บไซต์สำนักศึกษาทัวไปฯ (GE)

แนะนำขั้นตอนการเข้าใช้บริการในช่องทาง เว็บไซต์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์


วีดีโอแนะนำ one stop service สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE)

แนะนำการเข้าใช้บริการ จุด One Stop Service ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนัวตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์


วีดีโอแนะนำการรับชม บทเรียนย้อนหลัง วิชาศึกษาทั่วไป (GE)

แนะนำขั้นการรับชม บทเรียนย้อนหลังในรายวิชา ช่องทางการเรียนรู้ เพื่อทบทวนรายเรียนในแต่ละครั้ง


วีดีโอแนะนำการใช้ห้องคอมพิวเตอร์  3111 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE)

แนะนำการเข้าใช้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนัวตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

Last modified: Saturday, 13 July 2019, 5:05 PM