ปฏิทินวิชาการ

http://www.getu.ssru.ac.th//course/view.php?id=6

ประกาศกิจกรรมวิชาการ

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจำภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Download

Last modified: Thursday, 1 December 2022, 10:07 AM