คำอธิบายรายวิชา

การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู ปัจจัยที่เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจำวันได้

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร มคอ.3


Start to lesson

ตารางเรียน รายวิชา 
GEN0306 การดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...

 
เกณฑ์ประเมิน รายวิชา 
GEN0306 การดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...
   
                 View all News